Zasady loterii Preply Wygraj 100 godzin

blog_2

Oficjalne zasady

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE LUB WYGRAĆ, NIE TRZEBA DOKONYWAĆ ŻADNYCH ZAKUPÓW.

ZAKUP LUB PŁATNOŚĆ NIE ZWIĘKSZY TWOICH SZANS NA WYGRANĄ.

UDZIAŁ W TEJ LOTERII OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH OFICJALNYCH ZASAD.

Kwalifikacje

Konkurs Preply Win 100 Hours Sweepstakes ("Konkurs") jest przeznaczony dla wszystkich osób fizycznych, które:

  1. mają ukończone 18 lat lub są pełnoletnie w swoich stanach/jurysdykcjach stałego zamieszkania, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa, w momencie zgłoszenia;
  2. są legalnymi mieszkańcami (a) Stanów Zjednoczonych (z wyjątkiem Nowego Jorku, Florydy i Georgii) oraz Dystryktu Kolumbia - w przypadku Okresu Zgłoszeń nr 1; lub (b) są legalnymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych (z wyjątkiem Nowego Jorku, Florydy i Georgii) oraz Dystryktu Kolumbia, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady (z wyjątkiem Quebecu), Polski, Ukrainy, Francji, Szwajcarii, Federacji Rosyjskiej, Austrii, Holandii - w przypadku Okresu Zgłoszeń nr 2 do 5
  3. nie są osobami objętymi kontrolą eksportu ze strony Stanów Zjednoczonych ani sankcjami; oraz
  4. są zarejestrowanymi użytkownikami platformy Preply (https://preply.com/).

Firma Preply i jej podmioty stowarzyszone, zależne, następcy, cesjonariusze, agenci, przedstawiciele, urzędnicy, dyrektorzy, akcjonariusze i pracownicy oraz wszelkie podmioty zaangażowane w opracowywanie, produkcję, wdrażanie, administrowanie, ocenianie lub realizację konkursu, w tym bez ograniczeń członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci, niezależnie od miejsca zamieszkania) takich osób, nie są uprawnieni do udziału.

Void w Nowym Jorku, na Florydzie, w Georgii, w Quebecu (Kanada), w Puerto Rico, na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych oraz na innych terytoriach i posiadłościach Stanów Zjednoczonych. Konkurs podlega wszystkim stosownym przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego i jest nieważny tam, gdzie jest zabroniony lub ograniczony przez prawo.

Sponsorowanie

Sponsorem konkursu jest firma Preply, Inc. ("Preply" lub "Sponsor"), spółka z Delaware z siedzibą pod adresem 1309 Beacon Street, Suite 300, Brookline, MA 02446, USA. Sponsor przeprowadzi Loterię w sposób opisany w niniejszym Oficjalnym Regulaminie.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani administrowany przez firmy Facebook, Instagram lub Snap Inc. ani z nimi związany. Uczestnik rozumie, że przekazuje swoje dane Sponsorowi, a nie firmom Facebook, Instagram i Snap Inc. Wszystkie zgłoszenia stają się własnością Sponsora i żadne z nich nie zostanie uznane ani zwrócone.

Umowa dotycząca Oficjalnego Regulaminu

Udział w niniejszym konkursie oznacza pełną i bezwarunkową zgodę uczestnika na niniejszy Oficjalny regulamin oraz decyzje Sponsora, które są ostateczne i wiążące we wszystkich aspektach. Niniejszy Oficjalny Regulamin stanowi wiążącą umowę prawną między uczestnikiem a firmą Preply w odniesieniu do konkursu. Wszelkie nielegalne działania lub działania sprzeczne ze standardami postępowania określonymi w Warunkach korzystania z serwisu Preply (https://preply.com/static/Preply-Terms-of-Service.pdf) stanowi podstawę do dyskwalifikacji. Zdobycie nagrody jest uzależnione od przestrzegania niniejszego Oficjalnego Regulaminu i spełnienia wszystkich innych wymogów określonych w niniejszym dokumencie.

Okres trwania loterii

Niniejszy konkurs rozpoczyna się 16 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:01 czasu UTC i kończy 24 października 2021 r. o godzinie 23:59 czasu UTC ("Okres trwania konkursu") i jest podzielony na pięć (5) okresów zgłoszeń określonych poniżej (każdy - "Okres zgłoszeń").

Numer okresu zgłoszeń Data/godzina Okresu Zgłoszeń Losowanie
(W dniu lub około)
#1 16 sierpnia 2021 r., godz. 12:01 UTC
do 29 sierpnia 2021 r., godz. 23:59 UTC
31 sierpnia 2021 r.
#2 30 sierpnia 2021, 12:01 UTC
do 12 września 2021, 11:59 UTC
14 września 2021 r.
#3 13 września 2021, 12:01 UTC
do 26 września 2021, 11:59 UTC
28 września 2021 r.
#4 Wrzesień 27, 2021, 12:01 UTC
do 10 października 2021, 11:59 UTC
12 października 2021 r.
#5 11 października 2021, 12:01 UTC
do 24 października 2021, 11:59 UTC
26 października 2021 r.

UCZESTNICY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA OKREŚLENIE ODPOWIEDNIEJ STREFY CZASOWEJ W SWOICH JURYSDYKCJACH.

W okresie zgłoszeń nr 1 Sponsor zbiera zgłoszenia od legalnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych (z wyjątkiem Nowego Jorku, Florydy i Georgii) oraz Dystryktu Kolumbii.

W Okresie zgłoszeń nr 2 do 5 Sponsor zbiera zgłoszenia od wszystkich uprawnionych uczestników.

Jak wziąć udział w konkursie

W każdym okresie zgłoszeń uczestnik otrzyma jedno (1) bezpłatne wejście za każdą lekcję przeprowadzoną na platformie Preply i oznaczoną jako pomyślnie przeprowadzona w danym okresie zgłoszeń.

ALTERNATYWNA METODA WEJŚCIA: W Konkursie można również wziąć udział, przesyłając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, kraj legalnego zamieszkania oraz adres e-mail powiązany z kontem na platformie Preply na następujący adres w każdym Okresie Zgłoszeń:

Preply, Inc.

1309 Beacon Street, Suite 300, Brookline, MA 02446, USA.

Zgłoszenia otrzymane przed lub po zakończeniu Okresu składania zgłoszeń zostaną zdyskwalifikowane.

Ograniczenia dotyczące zgłoszeń

Nie zezwala się na zgłoszenia przez osoby trzecie ani na zgłoszenia za pośrednictwem jakichkolwiek usług związanych z loteriami. Każda osoba, która próbuje lub w inny sposób zachęca do wprowadzenia fałszywych informacji kontaktowych pod wieloma/różnymi adresami e-mail, tożsamościami, rejestracjami i loginami lub używa jakiegokolwiek urządzenia lub sztuczki, aby wprowadzić lub zachęcić do wprowadzenia fałszywych zgłoszeń, zgodnie z decyzją Sponsora, zostanie zdyskwalifikowana. Zgłoszenia zawierające nieważny, niedziałający lub nieaktywny adres e-mail zostaną zdyskwalifikowane i nie będą kwalifikowały się do wygranej.

Nagrody i warunki przyznawania nagród

Każdy zwycięzca otrzyma 1.500 USD kredytu na lekcje językowe na platformie Preply. Nagroda zostanie przypisana do konta zwycięzcy na platformie Preply. Przybliżona wartość detaliczna każdej nagrody wynosi 1 500 USD. Wszelkie różnice pomiędzy podaną przybliżoną wartością detaliczną a rzeczywistą wartością nagrody nie zostaną przyznane. Jeśli zwycięzca nie zalogował się na platformie Preply przez 180 kolejnych dni po zrealizowaniu nagrody, pozostały kredyt (jeśli istnieje) wygaśnie i nie będzie można go odzyskać.

W sumie przyznanych zostanie pięć (5) nagród.

Nagrody są niezbywalne i nie jest dozwolona ich zamiana ani ekwiwalent pieniężny, z wyjątkiem decyzji Sponsora. OGRANICZENIE: JEDNA NAGRODA NA OSOBĘ.

Podatki

ZGŁOSZENIE I UREGULOWANIE WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PONIESIONYCH PRZEZ ZWYCIĘZCĘ W WYNIKU UDZIAŁU W NINIEJSZEJ LOTERII JEST WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZWYCIĘZCY. SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO POBRANIA OD ZWYCIĘZCY PODATKU U ŹRÓDŁA, JEŚLI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA SPONSOR BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY PODATKU U ŹRÓDŁA.

Losowanie

Sponsor wybierze zwycięzcę w losowaniu spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń zebranych w każdym okresie przyjmowania zgłoszeń. Losowanie nagród będzie przeprowadzane co dwa (2) tygodnie w dniu lub około dwóch (2) dni roboczych po zakończeniu każdego okresu zgłoszeń.

Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnego uczestnika lub zwycięzcy według własnego uznania oraz może odmówić przyznania nagrody osobie, która nie kwalifikuje się do udziału w konkursie lub naruszyła niniejszy Oficjalny regulamin, uzyskała nieuczciwą przewagę w loterii lub uzyskała status zwycięzcy w wyniku oszustwa. W przypadku sporu dotyczącego tożsamości uczestnika, nagroda zostanie przyznana osobie fizycznej, do której adres e-mail został przypisany przez dostawcę usług internetowych odpowiedzialnego za domenę związaną z adresem e-mail użytym przez uczestnika podczas rejestracji na platformie Preply.

W przypadku, gdy potencjalny zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany z jakiegokolwiek powodu, zostanie wybrany losowo inny potencjalny zwycięzca spośród pozostałych kwalifikujących się zgłoszeń.

Zwycięzcy z Kanady

Jeśli potencjalny zwycięzca jest mieszkańcem Kanady ("Zwycięzca z Kanady"), aby wygrać i otrzymać nagrodę, musi on najpierw poprawnie odpowiedzieć, bez pomocy mechanicznej lub elektronicznej, na ograniczone czasowo pytanie sprawdzające umiejętności matematyczne, zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Brak prawidłowej odpowiedzi na pytanie testowe w wyznaczonym czasie spowoduje dyskwalifikację Zwycięzcy zamieszkałego w Kanadzie, utratę przez niego prawa do nagrody oraz losowy wybór innego zwycięzcy spośród pozostałych uprawnionych zgłoszeń.

Powiadomienie potencjalnych zwycięzców

Potencjalni zwycięzcy zostaną powiadomieni przy użyciu adresu e-mail powiązanego z ich kontem na platformie Preply. Sponsor podejmie próbę powiadomienia każdego potencjalnego zwycięzcy maksymalnie dwa razy. Jeśli potencjalny nie można się z nim skontaktować lub nie odpowie w ciągu czterech (4) dni od momentu pierwszej próby powiadomienia go przez Sponsora, taki zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany.

Aby otrzymać nagrodę, potencjalni zwycięzcy muszą dostarczyć dokumentację podatkową wymaganą przez Preply lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo, do Preply lub odpowiedniego organu podatkowego, wszystko zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, w stosownych przypadkach, prawem kraju zamieszkania potencjalnego zwycięzcy. Jeśli potencjalny zwycięzca nie dostarczy wymaganej dokumentacji lub nie zastosuje się do takich przepisów, zostanie on zdyskwalifikowany. potencjalny zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany.

Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez prawo, potencjalny Potencjalny zwycięzca może zostać poproszony o podpisanie i odesłanie oświadczenia o kwalifikowalności i zwolnieniu z odpowiedzialności oraz zgody na publikację w ciągu 48 godzin od powiadomienia. Jeśli potencjalny zwycięzca nie podpisze lub odmówi podpisania i odesłania tych dokumentów w ciągu 48 godzin od powiadomienia o nagrodzie, może zostać zdyskwalifikowany.

Szanse

Szanse na wygraną zależą od liczby otrzymanych kwalifikujących się zgłoszeń, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji do udziału w Loterii.

OSTRZEŻENIE

WSZELKIE PRÓBY PODJĘCIA PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST ONA UCZESTNIKIEM, CELOWEGO USZKODZENIA, ZNISZCZENIA, MANIPULOWANIA LUB DEWASTOWANIA JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ NALEŻĄCEJ DO SPONSORA, APLIKACJI MOBILNEJ LUB POWIĄZANEGO PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO, PROCESU ZGŁASZANIA ZGŁOSZEŃ LUB INNEGO ZAKŁÓCANIA LUB OSŁABIANIA LEGALNEGO DZIAŁANIA LOTERII, MOGĄ STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO, A SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA I STARANNEGO DOCHODZENIA WSZELKICH ŚRODKÓW ZARADCZYCH PRZECIWKO TAKIEJ OSOBIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Zwolnienie i ograniczenie odpowiedzialności

Biorąc udział w niniejszych Zmaganiach, uczestnicy zgadzają się zwolnić, wyłączyć i zwolnić z odpowiedzialności Sponsora oraz jego podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, przedstawicieli, konsultantów, wykonawców, radców prawnych, agencje reklamowe, public relations, promocyjne, realizacyjne i marketingowe, dostawców stron internetowych, administratorów stron internetowych oraz ich urzędników, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów ("Strony zwalniane") z wszelkich roszczeń i działań wynikających z udziału w Zmaganiach lub otrzymania bądź wykorzystania nagrody, w tym między innymi z: (a) wszelkich nieprawidłowych lub niedokładnych informacji, spowodowanych przez uczestników, błędy w druku lub przez jakikolwiek sprzęt lub programowanie związane z lub wykorzystywane w Loterii; (b) wszelkiego rodzaju awarii technicznych, w tym między innymi usterek, przerw lub rozłączeń w sprzęcie sieciowym lub oprogramowaniu; (c) nieautoryzowanej interwencji człowieka w jakąkolwiek część procesu zgłaszania lub Loterii; (d) zagubienie, spóźnienie, przeterminowanie, błędne skierowanie lub niedostarczenie poczty; (e) błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić podczas administrowania Loterią lub przetwarzania zgłoszeń; lub (f) obrażenia, śmierć, straty lub wszelkiego rodzaju szkody na osobach lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, przez uczestnika w związku z udziałem w Loterii lub otrzymaniem, wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody.

BIORĄC UDZIAŁ W NINIEJSZYCH LOTERIACH, UCZESTNICY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA JAKIEKOLWIEK URAZY, SZKODY LUB STRATY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB KARNE SZKODY NA OSOBACH, W TYM OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ, LUB NA MIENIU, WYNIKAJĄCE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, Z PRZYJĘCIA, POSIADANIA, UŻYCIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA NAGRODY, ZGŁOSZENIA LUB UDZIAŁU W NINIEJSZYCH LOTERIACH LUB JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z LOTERIAMI, LUB JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ OPARTYCH NA PRAWACH DO WIZERUNKU, ZNIESŁAWIENIA LUB NARUSZENIA PRYWATNOŚCI, LUB DOSTAWY TOWARÓW.

BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, WSZYSTKO, CO DOTYCZY NINIEJSZEJ LOTERII, W TYM WSZYSTKIE NAGRODY, JEST DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE LUB WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NALEŻY SPRAWDZIĆ LOKALNE PRZEPISY PRAWNE W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O WSZELKICH OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH TYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ.

Prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia działalności

W przypadku, gdy działanie, bezpieczeństwo lub administracja konkursu zostanie zakłócona w jakikolwiek sposób z jakiegokolwiek powodu, w tym, ale nie tylko, z powodu oszustwa, wirusa, błędu, robaka, nieautoryzowanej interwencji człowieka lub innego problemu technicznego; lub w przypadku, gdy Loteria nie może być przeprowadzona zgodnie z planem z jakiegokolwiek innego powodu, określonego przez Sponsora według jego własnego uznania, Sponsor może według własnego uznania (a) zmodyfikować i/lub zawiesić Loterię w celu usunięcia zakłóceń, a następnie wznowić Loterię w sposób, który najlepiej odpowiada duchowi niniejszego Oficjalnego Regulaminu Loterii lub (b) zakończyć Loterię i w przypadku zakończenia przyznać nagrodę spośród kwalifikujących się, niepodejrzanych zgłoszeń otrzymanych do czasu wystąpienia zakłóceń.

Spory

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione, każdy uczestnik zgadza się, że wszelkie spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające z lub związane z niniejszym Konkursem lub przyznaną nagrodą będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy powództwa zbiorowego, i wyłącznie przez sądy federalne lub stanowe stanu Delaware, USA. Strony zgadzają się na osobistą jurysdykcję w tych sądach. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Oficjalnego Regulaminu będą regulowane, podlegać i interpretowane zgodnie z prawem stanu Delaware, USA, z wyłączeniem wszelkich przepisów kolizyjnych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją niniejszych Oficjalnych Zasad a wersją przetłumaczoną, obowiązująca będzie wersja angielska.

Prywatność

Firma Preply wykorzysta dane osobowe zebrane od użytkowników w trakcie procesu zgłaszania się do udziału w Loterii oraz wszelkich późniejszych komunikatów w celu administrowania Loterią (w tym weryfikacji uprawnień do udziału w Loterii i przekazania nagród) zgodnie z Polityką Prywatności (https://preply.com/static/Privacy_Policy.pdf).

Dane te mogą być również przekazywane do krajów spoza Państwa kraju zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych. Użytkownik ma prawo zażądać dostępu, przeglądu, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Preply w związku z Loteriami, pisząc do Preply na adres e-mail. support@preply.com z tematem "Prośba o udostępnienie danych w ramach 100 Hours".

Preply nie będzie wykorzystywać imienia i nazwiska, podobizny oraz wypowiedzi zwycięzcy do celów reklamowych, promocyjnych i innych celów związanych z promocją bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody zwycięzcy.

Imię i nazwisko zwycięzcy

Imiona i nazwiska zwycięzców będą dostępne wyłącznie w ciągu trzydziestu (30) dni od zakończenia Loterii. Aby otrzymać imię i nazwisko zwycięzcy, o ile jest to dozwolone przez prawo, lub wydrukowany egzemplarz Oficjalnego Regulaminu, należy wysłać samoadresowaną kopertę ze znaczkiem na adres (Mieszkańcy Vermont nie muszą dostarczać przesyłki pocztowej):

Preply, Inc.
1309 Beacon Street, Suite 300, Brookline, MA 02446, USA